Adatvédelmi Szabályzat

A www.olajoazis.hu (a továbbiakban Adatkezelő) a jelen Szabályzat útján tájékoztatja a) a www.olajoazis.hu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlóit; b) a www.olajoazis.hu oldalainak látogatóit; c) www.olajoazis.hu webáruház által küldött hírlevelek címzettjeit; a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb érintetteket adatkezelési gyakorlatárólaz adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a jogosultak jogorvoslati lehetőségeikrőlegyúttal rögzíti az általa végzett adatkezelések vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló szabályait. 

 Az Www.olajoazis.hu elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Az Www.olajoazis.hu a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a jelen adatkezelési szabályzatban (a továbbiakbanSzabályzatismertetett adatkezelési elvek és feltételek betartásával jár el. 

Jelen Szabályzattal az elsődleges célunkhogy biztosítsunk Önnek valamennyi szükséges információt ahhozhogy személyes adatainak kezeléséről tájékozott döntést hozhasson. 

 

 1. ADATKEZELŐ 

Név: www.olajoazis.hu 

Székhely6726, Szeged, Pillich Kalman u. 30 

Email címolajoazis@gmail.com 

 

 

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

3.1.1. A jelen Szabályzat fogalom használata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: INFOtv.) fogalom használatával egyező. A jelen Szabályzatban alkalmazott adatvédelemmel összefüggő kifejezések értelmező meghatározását az INFOtv. 3. §-a tartalmazza. Erre tekintettel a vonatkozó értelmező rendelkezések ide másolásával nem terheljük a kedves olvasót, erre irányuló kérés esetén természetesen szívesen elküldjük az alkalmazott kifejezések vonatkozó jogszabályban foglaltakkal egyező meghatározásait. 

 

 1. ADATKEZELÉSÜNK ALAPELVEI

 

4.1.1. Az Www.olajoazis.hu által végzett adatkezelések egyes esetekben jogszabályi felhatalmazáson és kötelezettségenmás esetekben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Szabályzatban minden általunk végzett adatkezeléssel összefüggésben egyedileg meghatározzuk az adatkezelés jogalapját. 

4.1.2. Személyes adatot kizárólag a Szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

4.1.3. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. 

4.1.4. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

4.1.5. Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozóinkon és erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem adunk át és különösen nem teszünk ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága). 

4.1.6. Személyes adatok minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerzünk be, így az adatok forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága). 

4.1.7. Az Www.olajoazis.hu különleges adatokat nem kezel. 

4.1.8. Az Www.olajoazis.hu által alkalmazott adatkezelési technológia és az adatfeldolgozók által alkalmazott adatfeldolgozási technológia a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában információs rendszerrel végzett adatkezelés és feldolgozás. 

4.1.9. Személyes adatok átadására irányuló hatósági megkeresés esetén csak a vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat által meghatározott legszűkebb körben, az adatigénylés jogszerűségének vizsgálatát követően adunk át személyes adatot az erre jogosult hatóság részére. 

4.1.10. Az Www.olajoazis.hu ezúton tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az INFOtv. 6. § (5) bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

4.1.11. Adatkezeléshez történő hozzájárulás alatt minden esetben önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történő hozzájárulást értünk. Amennyiben Ön bármely adatkezelési hozzájárulásra vonatkozó megkeresésünkkel összefüggésben úgy érezné, hogy ezek a feltételek nem állnak fenn maradéktalanul, vagy az Ön felénk irányuló kérése, illetve elvárása valamely általunk kért adat megadása nélkül is teljesíthető lenne a részünkről, úgy kérjük, hogy ezt a hozzájárulásának megadása előtt, a lehető legrövidebb időn belül jelezze felénk. 

4.1.12. Adatkezelésünk során alapvető jelentőséget tulajdonítunk az átláthatóság elvének, amely azt jelenti, hogy az érintettnek tudomással kell bírnia arról, hogy adatai miként kerülnek kezelésre, ami (jog)biztonságot teremt mind az érintett, mind pedig az adatkezelő részére. 

4.1.13. Az INFOtv. tartalmazza az adatkezelés legfontosabb általános szabályait. Kérjük, amennyiben a jelen Szabályzat alapján nem válna egyértelművé az Ön számára a vonatkozó szabályozásunk, úgy az alábbi hivatkozás alatt található törvényt tekintse át, vagy kérdései tárgyában vegye fel velünk a kapcsolatot, illetve forduljon adatvédelmi kérdésekben jártas szakértőhöz. INFOtv. elérhetősége: http://www.naih.hu/jogszabalyok.html. 

4.1.14. A jelen Szabályzat elérhető és tartós adathordozóra lementhetőtárolhatómajd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a Www.olajoazis.hu címen keresztül bármely látogató számára. 

 

 1. WEBÁRUHÁZ VÁSÁRLÓK KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

 

5.1.1. Kezelt adatok körerendelésszámdátumidőpontnévcégnévcímtelefonszámadószám, email cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezésemennyiségevételáraszíneválasztott fizetési és szállítási mód adatai. 

5.1.2. Az adatkezelés céljawww.olajoazis.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlásmegrendelésszámviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálásaszámviteli kötelezettség teljesítése. 

5.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük. 

5.1.4. Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük. 

5.1.10. Adatátadásházhozszállításhoz kapcsolódó utánvétes fizetési módozat választása esetén az Ön neve, címe, a megadott szállítási cím, a rendelésszám, a tranzakció összegedátuma és időpontja a FOXPOST futárszolgálat felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. 

5.1.11. Adatátadás : Csomag pontos átvételhez kapcsolódó utánvétes fizetési módozat választása esetén az Ön neve, címe, a megadott átvételi pont neve és címe, a rendelésszám, a tranzakció összegedátuma és időpontja a szolgáltatást üzemeltető Foxpost  felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. A Szolgáltató  ezen adatokat átadja továbbá az Ön által kiválasztott átvételi pontot üzemeltető társaság felé,amelynek személyére és címére vonatkozó tájékoztatást az Ön általi kiválasztás során, legördülő menü útján, az Ön választásában foglaltak szerint biztosítjuk. 

ÁLLÁSRA VALÓ JELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 

 

Kezelt adatok körenévcímtelefonszám, Messenger elérhetőség 

Az adatkezelés célja: a meghirdetett munkvégzésre való jelentkezők informálása az adott munkárólpozicióról és cégünk híreiről. 

Az adatkezelés jogalapjaaz elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokvalamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakbanEkertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapjánaz ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük. Az adatok megadása önkéntes. 

Adatkezelés időtartama5 évhacsak erről máshogy nem rendlkezik az állásra jelentkező 

Adatátadás nem történik. 

 

 1. KISZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

6.1.1. Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, a küldemény vételára, a választott fizetési és szállítási mód adatai, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név). 

6.1.2. Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálásaszámviteli kötelezettség teljesítése. 

6.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük. 

6.1.4. Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük. 

6.1.5. Adatátadás 1: házhozszállítás esetén a fenti adatokat átadjuk a FOXPOST futárszolgálat felé. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. A FOXPOST futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik. A vásárló a FOXPOST futárszolgálat üzleti feltételeinek  vonatkozó rendelkezéseit házhozszállítás választása esetén a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja. 

6.1.6. Adatátadás 2: Adatátadás : Csomag pontos  választása esetén az Ön neve, címe, a megadott átvételi pont neve és címe, a rendelésszám,, dátum és időpontja a szolgáltatást üzemeltető Foxpost  felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. A Szolgáltató  ezen adatokat átadja továbbá az Ön által kiválasztott átvételi pontot üzemeltető társaság felé,amelynek személyére és címére vonatkozó tájékoztatást az Ön általi kiválasztás során, legördülő menü útján, az Ön választásában foglaltak szerint biztosítjuk. 

 

 

 1. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

 

7.1.1. A www.olajoazis.hu címen keresztül elérhető webáruházban lehetőség van saját fiók,fiókisztráció útján történő létrehozásáraamely az ÁSZF-ben meghatározottak szerint számos előnnyel jár. 

7.1.2. Az érintett a hozzájárulását az ÁSZF-ben meghatározott kényelmi funkciókvásárlási kedvezményekszemélyre szabott kiszolgálás érdekében adhatja meg saját önkéntes elhatározása alapján. Az adatok köre a fent emltett fejezetekben meghatározott adatokon túlmenően a regisztráció során az érintett által megadott további adatokkal bővülhet, amelyek elsődlegesen a termékekkel kapcsolatos érdeklődési preferenciái pontosabb meghatározására, kényelmi funkciók és személyesebb kapcsolattartás igénybe vételére irányulnak. Ebbe a körbe tartozik az érintett vevőszáma, kért megszólítása, születési dátuma, neme, a bejelentkezéshez használt email címe és jelszava, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), törzsvásárlói kártya igénylésére vonatkozó nyilatkozata, törzsvásárlói kártya száma és egyenlege,  és véleménynyilvánításai (kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény), hírlevél fogadásához adott hozzájárulása, illetve , a felhasználói fiókba bejelentkezés időpontjai. A fiók regisztrációnak feltétele mindazon adatok megadásaamelyek a fenti. fejezetekben meghatározottak szerint regisztráció nélküli vásárlás esetén jogszabály alapján kötelezően megadandó adatként minősülnének, valamint a bejelentkezéshez használt email címe és jelszava, a további adatok vonatkozásában ugyanakkor ez a fiók regisztrációval összefüggésben is csak egy – megadható adatonként, illetve nyilatkozatonként egyedileg – választható lehetőség.  

7.1.3. Az adatkezelés célja: a) a www.olajoazis.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlásszámla kiállítása, a vásárlók nyilvántartásaegymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálásaszámviteli kötelezettség teljesítése. 

7.1.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Ekertv. 13/A. § (4) bekezdésével és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdésével. 

7.1.5. Az adatkezelés időtartama: a Grt. 6. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban a regisztráció érintett általi visszavonásáig, illetve ezen belül egyes regisztrált adatok törléséig figyelembe véve, hogy az 5. fejezetben meghatározott adatok kezelését az ott meghatározottak szerint a regisztráció visszavonása vagy egyes regisztrált adatok törlése nem érinti. Amennyiben az érintett 10 éven keresztül nem jelentkezik be  fiókjábaúgy az itt tárolt adatokat töröljük. 

 

 1. WEBÁRUHÁZ LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE

 

8.1. Általános tájékoztatás 

8.1.1. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen 8. fejezetben foglaltak mélyebb technológia-specifikus kérdéseket érintenek, amelyek vonatkozásában a kellően részletes, ugyanakkor átlagos informatikai ismeretekkel rendelkező érintettek számára is világosan érthető rendelkezések, mint a szabályozási kör sajátosságaiból fakadóan ellentétes elvárások között értékelése szerint az alkalmazott megfogalmazások vonatkozásában a kompromisszumok keresése nem nélkülözhető. Erre tekintettel kérünk minden érintettet, akinek értékelése szerint a jelen fejezetben foglaltak a fenti ellentétes követelmények valamelyikének nem megfelelőek, hogy kérdéseivel keressen meg bennünket elérhetőségeinken. 

8.1.2. Az Www.olajoazis.hu ezúton felhívja az érintettek figyelmét az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításokkal összefüggésben felmerült jogi bizonytalanságokraamelyekkel összefüggésben részletesebb információt az alábbi helyen találnak magyar nyelvenhttp://www.naih.hu/files/2015-10-06-Kozlemeny—Safe-harbor.pdf 

8.2. Szerver naplók 

8.2.1. A szerver naplók jelen fejezet szerint gyűjtött adatai önmagukban a látogatók azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. fiók regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 

8.2.2. Az Www.olajoazis.hu kijelentihogy a naplóállományok elemzése során nyert adatokat – a jelen Szabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – más adatokkal nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik. 

8.2.3. Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, automatikusan képzett technikai azonosító, a meglátogatott oldalak címe és sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek. (A jelen fejezetben a látogatói adatkezelésünk feltételeit fejtjük ki, szerver naplók egyéb célból (pl. vásárlásokhoz kapcsolódóan) is létrejönnek, amelyek kezelését az érintett adatkezelési célokkal összefüggésben részletezzük). 

8.2.4. Adatkezelés célja: a www.olajoazis.hu oldalainak látogatása során a szolgáltatások működésének biztosítása és ellenőrzéseüzemeltetés biztonsága (adatvesztés megakadályozása), webáruház fejlesztéselátogatói szokások statisztikai célú elemzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása. 

8.2.5. Az adatkezelés jogalapjaaz érintett hozzájárulásailletve az Eker. tv. 13/A. § (3) és (4) bekezdése. 

8.2.6. Adatfeldolgozó: A www.olajoazis.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. 

8.2.7. Adatkezelés időtartama: 30 nap. 

8.3. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése 

8.3.1. Olyan harmadik fél szolgáltatókakiknek Ön regisztrált felhasználója és ehhez a szolgáltató számára hozzájárulást adott (pl. Google, Facebook, stb., ideértve ezen szolgáltatók alapértelmezett adatkezelési beállításait is), a www.olajoazis.hu címen keresztül elérhető webáruház látogatásával összefüggő egyes adatokat gyűjthetnekEzen adatokat Az Www.olajoazis.hu nem kezeliaz ilyen módon harmadik felek által gyűjtött adatokról és ennek feltételeiről kérjükhogy az adott harmadik fél szolgáltatónál érdeklődjön. 

8.3.2. A www.olajoazis.hu oldalak Az Www.olajoazis.hutől függetlenharmadik fél által üzemeltetett szerverről érkező és harmadik fél által üzemeltetett szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznakEzen harmadik fél szolgáltatók szervere közvetlen kapcsolatban áll a felhasználói által felhasznált eszközzel. A fenti hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció útján személyes adatokat (pl. IP címböngészőoperációs rendszer adataimeglátogatott oldal címe és a látogatás időpontjaképesek gyűjteni és általuk kezelt egyéb adatokkal összekapcsolni. 

8.3.3. A www.olajoazis.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. 

8.3.4. A felhasználói élmény fokozása érdekében a Facebook is hozzáférhet a regisztrált és ezt engedélyező felhasználói www.olajoazis.hu oldalak látogatásával összefüggő egyes adataihoz. A Facebook adatkezelési feltételeivel összefüggésben az alábbi helyen tájékozódhathttps://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8.4. Információcsomagok 

8.4.1. A www.olajoazis.hu címen keresztül elérhető webáruház a web szerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmazamennyiben a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárulEzek az információcsomagok információt gyűjtenekmegjegyzik a látogató egyéni beállításaitadatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakorés általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a látogatók számára. 

8.4.2. Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagotakkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. 

8.4.3. Kezelt adatok köre: automatikusan képzett technikai azonosító, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe, sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény. 

8.4.4. Adatkezelés célja: hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az adatvesztés megakadályozása, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok, felületek megjelenítése, a webáruház üzemeltetése, webanalitikai mérések, kampányok sikerességének mérése, felhasználói elvárások felmérése a továbbfejlesztés érdekében. 

8.4.5. Adatkezelés jogalapjaaz érintett hozzájárulásaamelyet közvetlenül a www.olajoazis.hu cím megnyitásakor kérünkvalamint az Ekertv. 13/A. § (3) és (4) bekezdései. 

8.4.6. Adatkezelés időtartama: 

– látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe és sorrendje, IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai – a böngésző bezárásáig (nem regisztrált felhasználó esetén); 

– az előző pont szerinti adatokból képzett statisztikai adatok – 5 évig; 

– automatikusan képzett technikai azonosító, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény – 30 nap (nem regisztrált felhasználó esetén). 

8.4.7. Adatfeldolgozó: A www.olajoazis.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítástSzemélyre szabott tartalmak biztosításátkampányaink sikerességének mérését a GoogleAdWords szolgáltatásai támogatjákHonlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekébenhogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. 

8.4.8. Az információcsomagok alkalmazását a felhasználó letilthatja a saját eszközén, korábban keletkezett információcsomagokat törölhet onnét (a konkrét menüpontok eszköz és böngésző-függőek, de jellemzően az adatvédelem, illetve előzmény adatok menüpontokat kell keresni). 

8.5. Harmadik fél szolgáltatók információcsomagjai 

8.5.1. Egyes szolgáltató partnerek, akiknek Ön regisztrált felhasználója és ehhez az érintett szolgáltató számára hozzájárulást adott remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a felhasználók azonosítása, illetve egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok, felületek megjelenítése céljából a felhasználó eszközén a fentiek szerinti információcsomagokat helyezhetnek el és a későbbi internethasználat során olvashatnak vissza, illetve összekapcsolhatnak általuk kezelt egyéb adatokkal. 

8.5.2. Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi, azon weboldalakon tett látogatásokkal, amelyek ugyanezen szolgáltató információcsomagjait alkalmazzák. 

8.5.3. A www.olajoazis.hu oldalak felkeresésekor Google Analytics,valamint a Facebook kezel ilyen információcsomagokat és ők minősülnek ezen adatok kezelőjekéntEzekről az adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/valamint a https://www.facebook.com/privacy/explanation címeken talál bővebb információkat. 

 

 1. HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

11.1.1. A hírlevelekre a www.olajoazis.hu weboldalon közvetlenülvásárlás soránvalamint Az www.olajoazis.hu által szervezett egyes nyereményjátékok során is fel lehet iratkozni. 

11.1.2. Kezelt adatok köre: email cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, ennek időpontja, az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka). 

11.1.3. Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a termékekkel összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás. 

11.1.4. Adatkezelés jogalapjaaz érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével. 

11.1.5. Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azzal, hogy ezen belül a fiók regisztrációval összefüggésben meghatározott adatkezelési és törlési időtartam (ld. 7.1.5 pont) a hírlevél feliratkozások vonatkozásában is alkalmazandó. 

11.1.6. A 11.1.1 pontban foglaltak szerinti papír alapon bejelentett hírlevél kéréseketilletve ezek fogadásához adott hozzájárulásokat Az www.olajoazis.hu munkatársai rögzítik információs rendszereinkben és ezt követően ezeket is ezen információs rendszereink útján kezeljük. A papír alapon rögzített hozzájárulásokat az információs rendszereinkben történt rögzítést követő egy év elteltével töröljükilletve ezt megelőzőenamennyiben az érintett a hírlevél fogadásához adott hozzájárulását visszavonja. 

11.1.7. A hírlevél üzenetek fogadásához adott hozzájárulás visszavonásátilletve az ezzel összefüggésben megadott személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

–  Legegyszerűbb módon: a hírlevél alján lévő linkre kattintva leiratkozhat, 

– A www.olajoazis.hu weboldalon saját regisztrált fiókba belépve, 

– e-mail útján. 

11.1.9. AdatfeldolgozóWww.olajoazis.hu  

 1. ESETI ADATKEZELÉSEK 

 

15.1.1. Eseti adatkezelések (pl. nyereményjátékok, harmadik féllel közösen szervezett kampányok) adatkezelésének szabályait egyedileg, az adott eseményhez kapcsolódóan határozzuk meg annak érdekében, hogy ezek megfelelően igazodjanak az érintett események jellegzetességeihez. 

 1. ADATKEZELÉSHEZ FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS INTÉZKEDÉSEK

 

16.1.1. A www.olajoazis.hu a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemeltetihogy a kezelt adat: 

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

– hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége); 

– változatlansága igazolható (adatintegritás); 

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmasságalegyen. 

16.1.2. A www.olajoazis.hu az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

16.1.3. A www.olajoazis.hu a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály, vagy a jelen Szabályzat lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetőek. 

16.1.4. A www.olajoazis.hu a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet biztosít. 

 

 1. ADATOK FELETTI RENDELKEZÉS ÉS JOGORVOSLAT

 

18.1.1. Az Www.olajoazis.hu adatkezelésével összefüggő bármely kérdéstájékoztatás kérés vagy panasz esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot megjelölt elérhetőségeinken. 

18.1.2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérőlvalamint kérheti személyes adatainak helyesbítésétzárolásátilletve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését. 

18.1.3. Az érintett kérelmére Az Www.olajoazis.hu, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás és adatátadás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. 

18.1.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az INFOtv.-ben foglaltak szerint. 

18.1.5. Az adatkezelő az INFOtváltal megszabott határidő elteltét megelőzően tájékoztatja az érintettet a kérelmeilletve tiltakozása végrehajtásáról. 

18.1.6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeit az INFOtv. szabályozza részletesen, amely lehetőségeket az ott meghatározottakkal összhangban és egyezően biztosítunk. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók az INFOtv. rendelkezéseit maradéktalanul betartják és általában is jóhiszeműen járnak el az adatkezelés során. 

18.1.7. Az érintett jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet. 

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

19.1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóakkülönös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire: 

 1. éviV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 2. éviC. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 3. éviCVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokvalamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
 4. éviCXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (INFOtv.); 
 5. éviXLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).